• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ (International Islamic Halal Organization - IIHO)

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ เป็นองค์กรใหม่ที่อยู่ภายใต้สันนิบาตมุสลิมโลก มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนในการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคที่ถูกต้องตามหลักการฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอื่น ๆ

 

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมทั้งหมดในโลก โดยเฉพาะมุสลิมในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม ในการนำเข้าอาหารและยารักษาโรค และช่วยลดความสงสัยในส่วนผสมอาหารและยาและอื่นๆ

 

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนในการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคที่ถูกต้องตามหลักการฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอื่น ๆ และกำหนดหลักเกณฑ์ด้านฮาลาลในการผลิตอาหารและยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ ยังทำหน้าในการวางมาตรฐานการผลิตสินค้าให้ถูกต้องตามหลักชารีอะห์ ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลแก่บริษัทที่ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและยารักษาโรค สร้างความร่วมมือกันหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการส่งเสริมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล

 

นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมของการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านฮาลาล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับฮาลาล ติดตามผลให้กับบริษัทผู้ผลิตอาหารและยา ที่ส่งออกไปยังประเทศมุสลิมและประเทศที่มีชุมชนชาวมุสลิมและช่วยให้พวกเขาที่จะยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูก ต้องตามกฎหมาย จัดการประชุมและสัมมนาที่นำไปสู่​​การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และจะนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์จากอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอื่น ๆที่ฮาลาลต่อไป

 

ที่มา : http://www.halinst.psu.ac.th/