• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

เต้าหู้นมสด

ชื่ออื่นหรือรหัส: 
เต้าฮวยนมสด, เต้าฮวยฟรุ้ตสลัด. เต้าฮวยฟรุตสลัดนมสด, เต้าฮวยเย็นฟรุตสลัด
ประเภท: 
ขนมหวาน
สถานะ: 
น่าสงสัย مشتبهات

สูตรการทำเต้าหู้นมสดนั้นมีหลายสูตร แต่ละสูตรใช้สารทำให้เป็นวุ้นแตกต่างกัน เช่น  เจลาติน, เจลาติน+วุ้น, วุ้นอย่างเดียว, วุ้น+แป้ง, ผงเต้าฮวยสำเร็จรูป ฯลฯ

 

คำแนะนำในการเลือกซื้อหรือรับประทานกรณีที่ไม่มีตราฮาลาล

     1. ถ้าใช้ "เจลาติน" - "น่าสงสัย" ให้ตรวจสอบว่าเป็นเจลาตินฮาลาลรึเปล่า ?

     2. ถ้าใช้ "วุ้น (agar)" ชนิดเส้นหรือผง - "ฮาลาล"

ส่วน "ผงเต้าฮวยเย็นสำเร็จรูป" ให้ดูส่วนประกอบหรือชื่อภาษาอังกฤษที่ระบุไว้ ถ้าเป็นวุ้น(agar) - "ฮาลาล"

  แหล่งข้อมูล

     1. เต้าฮวยนมสดใส่เจลาตินด้วยหรือ? 

     2. สูตรเต้าฮวยนมสด

 

 


AttachmentSize
milk-jelly-1.jpg43.22 KB
milk-jelly-2.jpg22.02 KB
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: